REGULAMIN PLATFORMY SHAREBEE

Regulamin Platformy Sharebee

Dział I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług świadczonych przez spółkę Sharebee sp. z o.o. drogą elektroniczną.
 2. „Spółka” – oznacza Sharebee sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Literackiej 13/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000733366, NIP 1182174490.
 3. Użytkownik główny” – oznacza osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zatrudnia użytkowników na podstawie umowy o prace albo innej umowy cywilnoprawnej.
 4. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnianych przez Spółkę na mocy niniejszego Regulaminu.
 5. „Usługi” – oznacza usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu konta Użytkownika, w ramach którego udostępniany jest system umożliwiający korzystanie z platformy Sharebee
 6. „Platforma” – oznacza platformę elektroniczną, na której zakładane jest konto.
 7. „Konto” – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały
  w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Sharebee na rzecz Użytkownika.
 8. „Rejestracja” – proces polegający na założeniu Konta na Platformie;
 9. Login” –indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika na Platformie;
 10. Hasło” –ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika;

Dział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Platformy jest Sharebee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Spółka udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu przez osoby korzystającej z usług świadczonych na Platformie.
 3. Przedmiotem działalności Platformy jest świadczenie następujących usług:
 1. a) udostepnienie Użytkownikom narzędzi umożliwiających logowanie się do portali społecznościowych tj. do serwisów Facebook, LinkedIn, Twitter a następnie udostępnianie poprzez portale społecznościowe artykułów i linków do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technicznych i technologicznych i innych informacji z branży w której są zatrudnieni, dla określonej liczby odbiorców, posiadających konta na portalach społecznościowych;

 

 1. b) prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. c) udostepnienie Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika, możliwości dodawania komentarzy zarówno w formie pisemnej jak i graficznej, będących indywidualnymi opiniami na temat udostępnianych artykułów,
 3. d) udostepnienie Użytkownikom wyszukiwarki podglądu,
 4. e) udostepnienie Użytkownikom Głównym narzędzi umożliwiających organizowanie konkursów i tworzenie list rankingowych dotyczących udostępnianych przez Użytkowników artykułów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach i zasadach tworzenia list rankingowych,
 5. f) reklamowych poprzez umieszczenie na Platformie banerów reklamowych i linków przekierowujących do zewnętrznych serwisów i stron internetowych.
 1. Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera ze Spółką umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie.

Dział III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma jest udostępniana przez Sharebee w polskiej wersji językowej, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, są następujące:
 1. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz połączenia z siecią Internet,
 2. posiadanie skrzynki pocztowej e-mail; oraz
 3. posiadanie sieciowej lub mobilnej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (Internet Explorer 9, Chrome 30, Safari 7.0, Firefox 20, IOS 7, Android 4.2 oraz ich nowszych wersji).

 

Dział IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu, a także po dokonaniu Rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika.
 1. Rejestracja na Platformie jak i prowadzenie Konta Użytkownika są bezpłatne.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika nazwy użytkownika i hasła do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy dane Użytkownika wskazane w Formularzu Rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź uniemożliwiać:
 1. korzystanie z Usług przez innych Użytkowników;
 2. funkcjonowanie Platformy.
 1. Jeden Użytkownik może utworzyć na Platformie tylko jedno Konto.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Konta jest bezpłatne.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług na prowadzenie Konta ze Spółką poprzez wysłanie stosownego oświadczenia.
 4. Oświadczenie o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką, jaką jest prowadzenie Konta Użytkownika, powinno zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ważne jest aby wiadomość zawierająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy została wysłana z adresu e-mail, który to adres Użytkownik podał podczas Rejestracji na Platformie. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Spółkę wiadomości email zawierającej oświadczenie Użytkownika, o którym mowa z zdaniu poprzednim.

Dział V. REJESTRACJA I UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych przez Spółkę niezbędna jest Rejestracja, celem utworzenia Konta Użytkownika.
 2. Aby móc utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik Główny przekazuje Spółce adresy email osób, które mają otrzymać zaproszenie umożliwiające założenie Konta Użytkownika. Po wysłaniu na przekazane Spółce adresy email zaproszeń, osoba które je otrzymała klika w link aktywizacyjny, który przekierowują ją do Formularza Rejestracyjnego na Platformie. 
 3. Aby założyć Konto, osoba która zamierza korzystać z Usług powinna dokonać Rejestracji. W tym celu, po naciśnięciu na link aktywizacyjny i przekierowaniu przez system na stronę Platformy należy wypełnić Formularz Rejestracyjny o dane osobowe wskazane w Formularzu oraz wpisać kod z obrazka podany pod Formularzem. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się co najmniej z 8 znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znane jedynie Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych, prawdziwych danych.
 4. Kolejnym krokiem Rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 5. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 6. Poprawnie przeprowadzona i zakończona Rejestracja skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.
 7. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje po zalogowaniu się na Platformie, tzn. po podaniu nazwy Użytkownika, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła do Konta Użytkownika.
 1. Spółka ma prawo bez uprzedzenia dezaktywować albo usunąć Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik korzysta z niego w sposób niezgodny z prawem lub z Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną na zasadach opisanych w Dziale IV pkt 9-10 niniejszego Regulaminu.

Dział VI. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Po utworzeniu Konta Użytkownika na Platformie, Użytkownik poprzez profil Użytkownika aktywuje swoje konto na portalach społecznościowych.
 2. Aktywowanie konta Użytkownika na portalach społecznościowych wymaga dokonania następujących czynności:
  1. Wybrania stosownej platformy społecznościowej
  2. Kliknięcia w logo wybranej platformy
  3. Przejścia na stronę autoryzacyjną wybranej platformy
  4. Autoryzacji swojego konta z wybranej platformy społecznościowej i udzielenie nań uprawnień dla Sharebee.
 3. Aktywowanie konta na portalach społecznościowych umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 4. Użytkownik może publikować, udostępniać na swoim koncie na portalach społecznościowych artykuły oraz linki do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technicznych i technologicznych i innych informacji z branży w której Użytkownik jest zatrudniony osobom trzecim, które znajdują się w kręgu osób znajomych Użytkownika.

Dział VII REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi nie są świadczone przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona:
 • w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • za pomocą Formularza Reklamacji.
 1. Reklamacja powinna zawierać: opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (nazwa, adres email).
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Użytkownika w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Spółkę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisów społecznościowych powinny być zgłaszane bezpośrednio do operatorów i właścicieli tych serwisów. Spółka nie zajmuje się rozpatrywaniem ani przekazywanie do rozpatrywania takich reklamacji.

Dział VIII PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dział IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Platformy.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za ich straty oraz utracone korzyści (za utratę przez nie dochodów lub przychodów, a także utratę przez nie faktycznych lub przewidywanych zysków); utrudnienie lub utratę przez nie możliwości prowadzenia działalności, związane z funkcjonowaniem Platformy.
 3. Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie funkcjonowania Platformy lub systemów przekazujących go Użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty i wydatki (łącznie z pokryciem kosztów obsługi prawnej) związane z usunięciem spowodowanych zakłóceń.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez Spółkę lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe. Oznacza to, że informacje:
 • nie mogą zawierać pogróżek, treści obraźliwych, obelżywych, szerzących nienawiść,
 • nie mogą mieć charakteru rasistowskiego, homofobicznego, pornograficznego, naruszającego prawo, zawierającego elementy przemocy, wprowadzającego w błąd,
 • nie mogą być odrażające, nieprzyzwoite, obsceniczne, mające charakter groźny, bluźnierczy lub zniesławiający bądź oczerniający jakąkolwiek osobę lub podmiot, a także
 • gdy są niezgodne z orzeczeniem sądu, naruszają zaufanie lub prawa innej osoby albo podmiotu, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, dobra osobiste, prawa do wizerunku, do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
 1. Spółka ma prawo usunięcia wszelkich informacji dostarczanych i publikowanych przez Użytkownika, które naruszają obowiązujące przepisy prawa i niniejszy Regulamin.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Konta lub dezaktywować Konto na zasadach wskazanych w Regulaminie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Spółka zawiadomi Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), o zamiarze uniemożliwienia dostępu lub dezaktywacji Konta.
 2. Na Platformie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
 3. Spółka nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Platformy.

Dział X OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Platformy oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie prawa niematerialne, materiały objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, identyfikatory mediów społecznościowych, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane), informacje i zawartość strony internetowej, projekt strony internetowej, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki, jak również rozwiązania techniczne są własnością Spółki lub podmiotu trzeciego, który zawarł stosowną umowę ze Spółką i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 3. Materiały oraz informacje umieszczone na Platformie nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części ani w całości bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 4. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronie internetowej, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się na Platformie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 5. Przeprowadzenie modyfikacji, tworzenie elementów pochodnych lub tłumaczenie materiałów zamieszczonych na Platformie, jak i samej Platformy, nie jest możliwe bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 6. Platforma może zawierać fotografie lub inne materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Dział XI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 roku.
 1. Dane rejestracyjne Użytkownika nie mogą zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 2. Spółka jest uprawniona do zawierania umów z podmiotami trzecimi w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którykolwiek z warunków niniejszej Umowy okazał się nieprawidłowy, nie ma to wpływu ani na pozostałe warunki, ani na całą treść Regulaminu. Nieprawidłowy warunek zostanie zastąpiony prawidłowym, o ile to możliwe, zgodnie z intencjami pierwotnego zapisu.
 4. Spółka może dokonywać zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na Platformie na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie. Przy czym informacja taka zostanie jednocześnie (z zachowaniem powyższego terminu) przesłana na adres mailowy Użytkownika podany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie i przesłać je na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FORD POLSKA W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM „FORD AMBASADOR”

Administratorem danych osobowych jest: Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ford Polska” lub „my”)

Dane kontaktowe Ford Polska: Ford Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie pisząc do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przetwarzanie dokonywane jest w następujących celach:

Na etapie postępowania rekrutacyjnego:

(i)        w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” – na tym etapie przekażemy Państwa dane osobowe - w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy, służbowego adresu e-mail, udostępnionego przez Państwa linku do Państwa zawodowego profilu na portalu LinkedIn - naszym partnerom zajmującym się w naszym imieniu działalnością marketingową, którzy razem z nami ocenią Państwa kandydaturę pod względem kryteriów doboru do Programu „Ford Ambasador” zakomunikowanych powyżej;

Po wybraniu Państwa kandydatury do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”:

(ii)   w celu budowania pozytywnego wizerunku marki Ford w mediach społecznościowych oraz wizerunku pracowników Ford Polska, a także pracowników Autoryzowanych Dealerów Forda jako ekspertów w dziedzinie  motoryzacji za pośrednictwem narzędzia „Sharebee” umożliwiającego wysyłkę i moderację stosownych wpisów do zamieszczenia na Państwa portalach społecznościowych oraz prowadzenie kampanii marketingowych;

(iii)      w celu prowadzenia analiz statystycznych w ramach usługi „Sharebee”, a mianowicie aktywności i performance treści opublikowanych za pośrednictwem platformy „Sharebee”, np. ustalenia jakie treści sprzedają się najlepiej, którzy pracownicy są najskuteczniejsi, w których kanałach social media, kiedy i co publikować.

Odbiorcy danych: Na etapie postępowania rekrutacyjnego - Państwa dane mogą być udostępniane: podmiotom współpracującym z nami w zakresie działań marketingowych. Po wybraniu Państwa kandydatury do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” - poza podmiotami określonymi powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również spółka „Sharebee” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępniająca oraz obsługująca narzędzie „Sharebee” oraz jej podwykonawcy.

Rodzaje przetwarzanych danych/Państwa Prywatność: W przypadku, gdy Państwa kandydatura zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”, Ford Polska oraz podmioty z nami współpracujące w zakresie działań marketingowych, w tym Sharebee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będą miały dostęp do Państwa imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, informacji zamieszczonych na profilach w mediach społecznościowych za pośrednictwem platformy Sharebee, a dotyczących produktów i usług marki Ford (w tym ewentualnie Państwa zdjęcia profilowego związanego z taką udostępnioną informacją), Państwa aktywności na koncie w ramach platformy „Sharebee” oraz – w przypadku zamieszczenia – do zdjęcia profilowego na platformie „Sharebee”. Ford Polska, ani żaden z podmiotów współpracujących nie ma dostępu do prywatnych elementów Państwa profili społecznościowych, nie przechowuje haseł do logowania, ani nie ma dostępu do żadnych Państwa wiadomości prywatnych.

Okres retencji: W przypadku, gdy Państwa kandydatura nie zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador” - Państwa dane osobowe zostaną usunięte 90 dni po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym lub po wycofaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy Państwa kandydatura zostanie wybrana do wzięcia udziału w Programie „Ford Ambasador”, wówczas Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Z uwagi na relację łączącą Państwa z Ford Polska – Państwa dane osobowe - mogą być przetwarzane dla innych celów w innych bazach danych również po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym lub wycofaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Państwa prawa: W zakresie oraz w przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa, poza prawem do wycofania zgody, przysługuje Państwu także prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można skontaktować się z nami wykorzystując podane dane kontaktowe. Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o dobrowolności/konieczności podania danych i konsekwencjach ich niepodania: Wzięcie udziału w Programie „Ford Ambasador” jest całkowicie dobrowolne. W przypadku niepodania danych/niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w powyższych celach/wycofania zgody będzie się to wiązało z niemożnością uczestniczenia w rekrutacji, a następnie partycypowania w Programie „Ford Ambasador”.

Polityka Prywatności Sharebee

Sharebee sp. z o.o., właściciel platformy Sharebee, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych

w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

Polityka Prywatności obowiązuje od 30 czerwca 2018 r.

 

I. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

 

Aplikacja Sharebee

to aplikacja internetowa będącą własnością Sharebee sp. z o.o., dostępna pod dedykowanym adresem internetowym ustalonym z Klientem, umożliwiająca Klientowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie programami Social Selling i Employee Advocacy w swojej organizacji oraz zarządzać bazą Kont.

Sharebee, my, nasz, nasze

to Sharebee sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Literackiej 13/2, 01-864 Warszawa, NIP 118-217-44-90, KRS 0000733366. Kontaktowy adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient

to  osoba  prawna,  jednostka   organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,   która   zawarła  z Sharebee Umowę o świadczenie Usług.

Konto

to kanał dostępu do Aplikacji Sharebee za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła dla osoby fizycznej, zatrudnionej przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Klient może określić m.in. następujące poziomy uprawnień: administrator, użytkownik.

RODO

to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy

to serwisy internetowe należące do lub zarządzane przez Sharebee, w ramach których Sharebee świadczy swoje usługi. Serwis udostępniony jest pod adresem https://www.sharebee.pl i/lub pod dedykowanymi adresami ustalonymi bezpośrednio z Klientem.

Umowa o świadczenie Usług

to umowa o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji Sharebee oraz usług

dodatkowych, integralnie związanych z korzystaniem z Aplikacji Sharebee.

Umowa o dostęp testowy

to umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego dostępu do Aplikacji Sharebee w celu umożliwienia zapoznania się ze sposobem działania oraz funkcjami Aplikacji Sharebee.

Umowy

to łącznie Umowa o świadczenie Usług oraz Umowa o dostęp testowy.

Użytkownik

to osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisów.

 

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów jest Sharebee.

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji Sharebee jest Klient, czyli organizacja która zawarła z Sharebee Umowę o świadczenie Usług. W takim przypadku Sharebee jest procesorem Twoich danych osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako: (i) Klienta lub jego przedstawiciela, (ii) potencjalnego Klienta lub jego przedstawiciela lub (iii) Użytkownika, w różnych celach, w różnym  zakresie i na różnej  podstawie prawnej  określonej w RODO. Aby przekazać Ci jak najbardziej przejrzystą informację, pogrupowaliśmy te dane odnosząc się do celów przetwarzania.

 

1. UMOWY Z SHAREBEE

Zamówienie kontaktu w sprawie dostępu testowego do Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia dodatkowych informacji na temat Aplikacji Sharebee oraz złożenia propozycji przetestowania Aplikacji Sharebee.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza kontaktowego online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszej Aplikacji

Sharebee w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business) oraz na umożliwieniu jej przetestowania.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo zanonimizujemy Twoje dane osobowe.

 

Zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umów / wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych / windykacja należności oraz roszczenia

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (i) zawarcia, wykonania i rozliczenia Umów, (ii) wykonywania naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją Umów, w tym wystawienia i doręczenia Ci faktur lub e-faktur, (iii) windykacji należności wynikających z Umów oraz (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania Umów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza Umowy o dostęp testowy oraz Umowy o świadczenie Usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy.

Podstawa  prawna.  (1) Nasz  prawnie  uzasadniony  interes  (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO),  polegający  na  nawiązywaniu   i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami,  którzy działają przez swoich przedstawicieli i  pełnomocników, w tym na prawidłowym ustaleniu wysokości przypadających od Klientów opłat za korzystanie z naszych usług, na prowadzeniu windykacji  należności  wynikających  z  Umów  oraz  na  dochodzeniu  lub  obronie  przed  roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem Umów;

(2)  wypełnienie ciążących na Sharebee  obowiązków  prawnych  (art.  6 ust. 1  lit. c  RODO), zawartych  w przepisach prawa podatkowego (m.in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa) oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa. W celach związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez Sharebee, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

 

2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI SHAREBEE

Zapewnienie bezpieczeństwa / korzystanie z funkcji Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia uwierzytelniania w Aplikacji Sharebee oraz umożliwienia Ci korzystania z różnych funkcji Aplikacji Sharebee na określonych poziomach uprawnień, w tym w celu utworzenia profilu użytkownika w Aplikacji Sharebee.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: (i) login (Twój służbowy adres e-mail wskazany przez Klienta podczas konfiguracji dedykowanej Aplikacji Sharebee) i hasło ustanowione przez Ciebie przy logowaniu do Aplikacji Sharebee, (ii)  dane  zawarte   w  profilu  użytkownika   utworzonym  w   Aplikacji  Sharebee,  jak   również   (iii)   dane   związane z korzystaniem przez Ciebie z określonych funkcji Aplikacji Sharebee (w tym Imie, Nazwisko, Służbowy adres e-mail oraz Adresy zautoryzowanych kont w Portalach Społecznościowych).

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do Aplikacji Sharebee, jak również na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych funkcji Aplikacji Sharebee.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji Sharebee przez Klienta oraz 30 dni po zakończeniu umowy. Po tym czasie dane zostają usunięte lub zanonimizowane. Na żądanie użytkownika dane osobowe mogą zostać zanonimizowane.

 

Monitorowanie aktywności w Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju Aplikacji Sharebee, zapewnienia wsparcia technicznego dla Aplikacji Sharebee i prowadzenia statystyk związanych z korzystaniem z Aplikacji Sharebee oraz w celach marketingowych.

Zakres danych. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji Sharebee, np. informacje jak często i z jakich funkcji Aplikacji Sharebee korzystasz.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju Aplikacji Sharebee, w tym ulepszaniu jej określonych funkcji, a także kierowaniu do Ciebie komunikatów marketingowych, które będą dopasowane do Twoich potrzeb (np. informacji jak korzystać z określonych funkcji Aplikacji Sharebee).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji Sharebee przez Klienta (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty ostatniego logowania do Aplikacji Sharebee. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

3. KORZYSTANIE Z INNYCH SERWISÓW

Prezentacja sposobu działania Aplikacji Sharebee (DEMO)

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci zapoznania się z podstawowymi funkcjami Aplikacji Sharebee (wersja DEMO).

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi prezentacji sposobu działania Aplikacji Sharebee.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji Aplikacji Sharebee w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business).

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe.

 

Dostęp do szkoleń, raportów i e-booków

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia Ci opracowanych przez nas materiałów szkoleniowych, takich jak artykuły, poradniki, webinaria, raporty oraz w celu zgłoszenia Twojego udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając jeden z naszych formularzy online. Nasze formularze wskazują, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu zaufania do naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli zgłosisz chęć udziału w określonych szkoleniach, webinariach lub chęć otrzymywania e-booków.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Marketing naszych produktów i usług

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci naszych produktów i usług, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom zawodowym.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę  i adres pracodawcy oraz stanowisko w firmie, które to dane podałeś, m.in. wypełniając jeden z formularzy używanych przez nas w związku z prezentacją sposobu działania Aplikacji Sharebee, zapewnianiem dostępu do szkoleń, raportów  i e-booków. Ponadto przetwarzamy dane zbierane ze źródeł publicznie dostępnych oraz dane zbierane automatycznie za pośrednictwem  plików  cookies  dotyczące  Twojej  aktywności  w  Serwisach,  np. częstotliwości odwiedzin Serwisów, listy odwiedzanych podstron Serwisów, informacje o pobranych materiałach edukacyjnych.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business). Ponadto będziemy się z Tobą kontaktowali mailowo lub telefonicznie w celu marketingu naszych produktów i usług, jeżeli wyraziłeś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania takich informacji od Sharebee lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od Sharebee (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych Sharebee organizowanych online lub offline.

Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi Sharebee, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji, webinar), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową Sharebee lub skorzystanie z usług Sharebee. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte/zanonimizowane.

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opracowywania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, ułatwienia korzystania z Serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony   i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania,   Twojego   adresu   IP,   lokalizacji,   ID   urządzenia   oraz   dane   dotyczące   przeglądarki   oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania     z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata.

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania korzystania z naszych Serwisów. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące korzystania z Aplikacji Sharebee lub innych Serwisów, będącego przyczyną skargi, wniosku lub pytania. Przetwarzamy ponadto Twoje dane osobowe zawarte w treści skargi, wniosku lub pytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania naszych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

 

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku albo udzielenia odpowiedzi na pytanie, nie dłużej niż 3 lata od Twojego zgłoszenia.

II. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług CRM (Pipedrive), usług analitycznych (np. Google Analytics, Google Tag Manager, HotJar), platformom mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook), systemów do marketingu online (np. Google Adwords, Facebook Pixel), usług czatu (Facebook Messenger), usług  hosting (The Camels), usług wsparcia procesów zarządzania i księgowości (InFakt) czu usług wysyłki transakcyjnych wiadomości e-mail (Postmark). Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Masz prawo żądać od nas kopii standardowych klauzul  umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności.

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

III. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie II Polityki Prywatności.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisów i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz historię aktywności w Aplikacji Sharebee, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że czasowo powstrzymamy się od przetwarzania Twoich danych osobowych objętych żądaniem i uniemożliwimy innym użytkownikom dostęp do tych danych. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz takie żądanie, wówczas do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisów, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas
 • potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia
 • ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,  o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz   o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania   w  ciągu  miesiąca,  spełnimy   je  w  ciągu   kolejnych  dwóch  miesięcy,  informując  Cię   uprzednio    o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy do 48 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, reklamacji, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania dotyczące realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Wszystkie skargi, reklamacje, zapytania, wnioski i żądania możesz zgłaszać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

IV. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Aplikacji Sharebee przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

 

Sharebee to platforma, która pomaga zwiększać przychody oraz umożliwia docieranie marek do grupy docelowej na niespotykaną dotychczas skalę.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas:

hello@sharebee.pl

Media Społecznościowe: