REGULAMIN PLATFORMY SHAREBEE

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem platformy internetowej pod nazwą „Sharebee”, funkcjonującej pod adresem „www.sharebee.pl” (zwanej dalej „Platformą”), jest Sharebee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Literacka 13 lok. 2, 01-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000733366 NIP: 1182174490, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwana dalej „Sharebee”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady funkcjonowania Platformy, w szczególności określa warunki jej użytkowania, prawa i obowiązki Sharebee oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Platformy.
 3. Treść Regulaminu znajduje się na Platformie pod adresem: https://sharebee.pl/terms.

 

 • 2

Definicje

 • Klient – klient Sharebee będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który prowadzi w związku z prowadzoną działalnością konta lub profile w mediach społecznościowych oraz który zawarł umowę z Sharebee obejmującą korzystanie z Platformy;
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy, która dokonała Rejestracji, która jest pracownikiem lub współpracownikiem Klienta;
 • Użytkownik Główny – Klient, dla którego zostało utworzone dedykowane Konto na Platformie, umożliwiające zarządzanie Użytkownikami i Treściami;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sharebee za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkownika Głównego oraz Użytkowników;
 • Konto – Konto Użytkownika, w ramach którego Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego dostępu do Platformy oraz jej funkcjonalności;
 • Rejestracja – zespół czynności wykonywanych przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na Platformie, w tym wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, niezbędnych do założenia Konta.

 

 • 3

Platforma

 1. Celem funkcjonowania Platformy jest, w szczególności, udostępnianie narzędzi oraz treści Klientom Sharebee umożliwiających wdrażanie przez Klientów programów Social Selling, Employee Advocacy i Employer Branding, w tym poprzez możliwość publikowania materiałów na profilach i kontach mediów społecznościowych przez pracowników i współpracowników danego Klienta.
 2. Użytkownicy mogą korzystać, między innymi, z następujących funkcjonalności Platformy:
 3. rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika;
 4. dostęp do bazy materiałów, w tym artykułów i linków do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technicznych i technologicznych oraz innych informacji na temat branży, w której zatrudnieni są Użytkownicy („Treści”);
 5. udostępnianie narzędzi pozwalających na połączenie Konta Użytkownika na Platformie z profilami lub kontami osobistymi Użytkownika w następujących mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn oraz Twitter („SM”) oraz na publikowanie w SM przez Użytkownika Treści przeznaczonych dla oznaczonej liczby odbiorców posiadających profile lub konta w poszczególnych SM, za pośrednictwem funkcji zainstalowanych przez Sharebee, na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w regulaminach określających funkcjonowanie SM;
 6. tworzenie własnych materiałów tekstowych lub graficznych przeznaczonych do publikacji w SM;
 7. dodawanie komentarzy w formie pisemnej lub graficznej do Treści udostępnionych w SM;
 8. dodawanie banerów reklamowych i linków przekierowujących do zewnętrznych serwisów internetowych;
 9. możliwość udziału w konkursach i kampaniach organizowanych przez Użytkowników Głównych na zasadach określonych odrębnymi regulaminami przez danego Użytkownika Głównego, przy czym Sharebee nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z organizacją konkursów, kampanii lub wyzwań przez Użytkowników Głównych;
 10. indeksowanie Użytkowników w ramach list rankingowych dotyczących udostępnianych przez Użytkowników Treści zgodnie z zasadami tworzenia list rankingowych ustalonymi przez Użytkownika Głównego.
 11. Sharebee uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Treści oraz wszelkich innych elementów znajdujących się na Platformie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 12. Korzystanie z Platformy i dostęp do jej funkcjonalności określonych w §3 ust. 2 możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się, polegającym na założeniu Konta Użytkownika. Z tytułu rejestracji Użytkownika nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 13. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Platformy może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Sharebee poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Platformy.
 14. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystając z Platformy, w tym zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 15. W celu uniknięcia wątpliwości lista funkcjonalności wymienionych w ust. 2 powyżej może ulegać zmianom, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Sharebee za pośrednictwem Platformy.
 16. Sharebee udostępnia Platformę w różnych wersjach językowych.

 

 • 4

Użytkownik Główny

 1. Klient, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Sharebee, uzyskuje dostęp do dedykowanej podstrony w ramach Platformy („instancji”).
 2. Sharebee udostępnia Użytkownikowi Głównemu w ramach Platformy następujące funkcjonalności i narzędzia:
  1. możliwość dodawania Treści do Platformy;
  2. wybór SM, z którymi Użytkownicy będą mogli połączyć swoje Konta;
  3. możliwość przyznawania Użytkownikom punktów za aktywność oraz efektywność działań na Platformie oraz w SM;
  4. możliwość dodawania pracowników lub współpracowników do Platformy;
  5. możliwość podziału i przypisywania Użytkowników do grup;
  6. narzędzie umożliwiające tworzenie list rankingowych Użytkowników w oparciu o wyniki (aktywność) Użytkowników na Platformie, na zasadach ustalanych przez Użytkownika Głównego;
  7. narzędzie umożliwiające generowanie raportów dotyczących Użytkowników, zgodnie z parametrami wybranymi przez Użytkownika Głównego.
 3. Użytkownik Główny może wyznaczyć spośród Użytkowników osoby działające na Platformie w jego imieniu:
  1. administratora – osobę, która ma uprawnienia zarówno do zarządzania Użytkownikami (w tym dodawania, usuwania, przydzielania do grup), przeglądania wyników Użytkowników oraz do dodawania lub usuwania Treści w ramach Platformy;
  2. moderatorów – osoby, które mają uprawnienia wyłącznie do dodawania lub usuwania Treści w ramach Platformy.
 4. W wypadku organizacji przez Użytkownika Głównego konkursu, kampanii lub rankingu dla Użytkowników, Użytkownik Główny jest wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie Użytkownikom regulaminów lub zasad udziału w wyżej wskazanych akcjach. Sharebee nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika Głównego ani Użytkowników w związku z organizacją lub przeprowadzeniem jakiejkolwiek akcji.
 5. W wypadku, w którym Użytkownik przestanie być pracownikiem lub współpracownikiem Użytkownika Głównego lub w wypadku, w którym Użytkownik Główny zadecyduje o odebraniu danemu Użytkownikowi dostępu do Platformy, Użytkownik Główny jest uprawniony do usunięcia Użytkownika z Platformy, co jest równoznaczne z usunięciem Konta danego Użytkownika.

 

 • 5

Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne

 1. Sharebee jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej, „UŚUDE”). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE. Sharebee świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sharebee i w celu korzystania z Platformy, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 3. komputer PC, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 4.01;
 4. połączenie z siecią Internet,
 5. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną;
 6. przeglądarka internetowa taka jak Mozilla Firefox  w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Microsoft Edge 79;
 7. ekran w rozdzielczości 1024×768 i wyższej;
 8. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies oraz obsługę JavaScript.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Platformy. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 10. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niej.
 11. Sharebee zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sharebee zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług, a także jednoznaczną identyfikację stron usług świadczonych drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sharebee ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub poprzez opublikowanie komunikatu na Platformie.
 12. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem, dostępnych w ramach Platformy, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykonywanej na zasadach określonych w Regulaminie, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z Platformy lub poprzez usunięcie Konta (zgodnie z definicją poniżej) na Platformie.
 14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności UŚUDE.

 

 • 6

Rejestracja

 1. Dostęp do Platformy możliwy jest za pośrednictwem domeny pl i wymaga zalogowania, po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i uruchomieniu na jego rzecz przez Sharebee indywidualnego Konta, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnej zakładki Użytkownika w Platformie (dalej „Profil”).
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik Główny przekazuje Sharebee adresy e-mail pracowników, współpracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców („Współpracownicy”), którzy otrzymają od Sharebee wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie umożliwiające założenia Konta Użytkownika.
 3. Współpracownik, który otrzymał wiadomość e-mail z zaproszeniem, powinien otworzyć link aktywacyjny przekierowujący do formularza rejestracyjnego udostępnionego w Platformie („Formularz Rejestracyjny”), a następnie wypełnić i przesłać drogą elektroniczną ww. Formularz Rejestracyjny.
 4. Współpracownik może także dokonać Rejestracji samodzielnie, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Platformie, jednakże taka Rejestracja wymaga dodatkowego zatwierdzenia przez Użytkownika Głównego. Do czasu dokonania zatwierdzenia Konto Użytkownika nie zostanie utworzone, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności Platformy.
 5. Współpracownik zobowiązany jest podać swoje dane, w tym: adres e-mail, imię, nazwisko oraz wybrać hasło służące do logowania. Hasło musi być zgodne z wymogami ustalonymi przez Użytkownika Głównego.
 6. Współpracownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne oraz zapoznać się z Regulaminem.
 7. Współpracownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 8. Użytkownik może dokonać wyłącznie jednej Rejestracji na Platformie i posiadać jedno Konto.
 9. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać Konta osobom trzecim, w szczególności nie podawać im loginu i hasła do Konta Użytkownika. Sharebee nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 10. Wypełniając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 11. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 12. Po dokonaniu Rejestracji na Platformie, dostęp Użytkownika do Konta możliwy jest po każdorazowym zalogowaniu się na Platformie. Logowanie następuje przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 13. Użytkownik uprawniony jest do zmiany danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym (w szczególności adresu e-mail) za pośrednictwem Profilu.
 • 7

Warunki użytkowania Platformy

 1. Korzystanie z Platformy polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie warunków, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji mają zastosowanie wszystkie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Platformie Treści, które są sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a także naruszające prawa Sharebee, lub osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 3. Użytkownik lub Użytkownik Główny zamieszczający na Platformie Treści, o których mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, względem Sharebee lub osób trzecich, na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sharebee jest uprawniony do monitorowania i moderowania Treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników lub Użytkowników Głównych w ramach Platformy.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze lub sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, Treści zamieszczonych przez Użytkowników lub Użytkownika Głównego w ramach Platformy, Sharebee niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści, zawiadamiając uprzednio Użytkownika lub Użytkownika Głównego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do zamieszczonych przez niego Treści.
 6. Po utworzeniu Konta Użytkownika na Platformie, Użytkownik może poprzez Profil połączyć swoje Konto na Platformie z profilami lub kontami w wybranych przez Użytkownika SM. W celu połączenia Konta Użytkownik loguje się do wybranego SM oraz akceptuje przyznanie uprawnień Sharebee. Wskutek połączenia Konta z SM Użytkownika Sharebee uzyskuje dostęp jedynie do określonych danych Użytkownika, zgodnie z komunikatem wyświetlanym w procesie łączenia. W celu uniknięcia wątpliwości Sharebee nie publikuje jakichkolwiek materiałów w profilach i kontach SM Użytkownika bez aktywności ze strony Użytkownika, ani nie uzyskuje dostępu do wiadomości lub innych materiałów, niepochodzących z Platformy, opublikowanych na koncie lub profilu SM Użytkownika.
 7. Połączenie Konta z SM Użytkownika umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 8. Użytkownik po utworzeniu Konta może wybrać zdjęcie profilowe (awatar) spośród zdjęć profilowych opublikowanych w SM Użytkownika lub dodać nowe, wybrane przez siebie zdjęcie.
 9. Użytkownik po zalogowaniu ma dostęp do Treści opublikowanych na Platformie i ma prawo publikować wybrane przez siebie Treści na swoich kontach lub profilach SM, według własnego wyboru z możliwością samodzielnego stworzenia lub edytowania sugerowanej treści postu w SM. Wybór Treści przeznaczonych do publikacji odbywa się poprzez kliknięcie odpowiednich funkcjonalności w Profilu. Wyłącznie Użytkownik decyduje o tym, jakie Treści chce opublikować w SM.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia nieprzerwanego korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy, wymagane jest aktualizowanie tzw. tokenu dostępu do SM, co Sharebee może wykonać we własnym zakresie. W wypadku wygaśnięcia tokenu dostępu do danego SM, Użytkownik zobowiązany jest do odnowienia go na wezwanie Sharebee, aby mieć możliwość dalszego korzystania z Platformy. Sharebee poinformuje Użytkownika o konieczności dokonania ww. czynności oraz o sposobie ich wykonania zarówno za pośrednictwem Platformy jak i w wiadomości e-mail.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sharebee w związku ze świadczeniem usług w ramach Platformy, w szczególności w związku z prowadzeniem Konta, może kierować do Użytkownika wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres, w tym potwierdzające fakt Rejestracji lub związane z aktywnością Użytkownika na Platformie lub w SM.
 12. Użytkownik uprawniony jest do samodzielnego rozłączenia wybranych przez siebie kont i profili w SM z Platformą poprzez Profil w zakładce „Twoje ustawienia”.
 13. Usunięcie Konta Użytkownika z Platformy może być dokonane przez Użytkownika Głównego w szczególności w wypadku, gdy Użytkownik utraci status Współpracownika lub na żądanie zgłoszone przez Użytkownika Użytkownikowi Głównemu. Usunięcie Konta uniemożliwia korzystanie z Platformy.
 • 8

Prawa do Platformy i Treści

 1. Platforma, jej nazwa oraz zawartość stanowią własność Sharebee lub autorów poszczególnych elementów, z wyłączeniem Treści dodanych przez Użytkownika Głównego lub Użytkowników. Sharebee nie udziela Użytkownikowi Głównemu ani Użytkownikom jakichkolwiek praw do ww. elementów.
 2. Użytkownik Główny ma prawo dodawać na Platformę Treści stworzone przez siebie lub na swoje zamówienie. Sharebee nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści, ich zgodność merytoryczną, zgodność z prawem lub za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, w związku z korzystaniem z Treści dodanych przez Użytkownika Głównego.
 3. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje w Platformie, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się na Platformie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody Sharebee.
 4. Przeprowadzenie modyfikacji, tworzenie elementów pochodnych lub tłumaczenie materiałów zamieszczonych na Platformie, niebędących Treściami, jak i samej Platformy, nie jest możliwe bez uprzedniego uzyskania zgody Sharebee.
 5. Platforma może zawierać fotografie lub inne materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.
 6. Sharebee ma prawo usunąć wszelkie Treści lub informacje publikowane przez Użytkownika Głównego lub Użytkowników, które naruszają Regulamin, obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, a w szczególności ich prawa autorskie oraz dobra osobiste. W wypadku, w którym publikacja Użytkownika w SM, która została opublikowana poprzez Platformę lub z wykorzystaniem Treści, narusza wyżej opisane prawa, w tym dobra osobiste Użytkownika Głównego, Użytkownik Główny może zwrócić się do Sharebee z żądaniem usunięcia danej publikacji z SM Użytkownika.
 7. Zamieszczając Treści w ramach Platformy, Użytkownik Główny oświadcza i zapewnia, że:
 8. przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do Treści zamieszczanych na Platformie;
 9. zamieszczenie Treści na Platformie oraz korzystanie z nich przez Sharebee jak i innych Użytkowników nie narusza praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych;
 10. jest uprawniony do udzielenia wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych na Platformie, zgodnie z postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie, a udzielenie ww. zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
 11. wyraża zgodę na udzielenie licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych na Platformie, na warunkach określonych poniżej.
 12. W przypadku, gdy Treści lub jakakolwiek ich część, stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), z chwilą zamieszczenia Treści na Platformie, Użytkownik Główny udziela:
 13. Sharebee - nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Treściami, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści w całości lub w części - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie Treści w dowolnej ilości i formie;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści, w całości lub w części, utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Treści, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie;
 • wprowadzanie Treści w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
 • dokonywanie tłumaczeń Treści na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Treści w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 1. Użytkownikom - nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na dostęp do Treści za pośrednictwem Platformy oraz na korzystanie i rozporządzanie Treściami w zakresie funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom w ramach Platformy oraz w granicach określonych w Regulaminie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 8 a) powyżej, obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Treści, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Treści, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Treściach, według uznania Sharebee, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechniania opracowań, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 a) powyżej.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 8 a) powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Użytkownik Główny nieodpłatnie upoważnia Sharebee do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Treści, w tym w szczególności do dokonywania w Treściach dowolnych zmian. Użytkownik Główny zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Treści w stosunku do Sharebee, jego następców lub innych Użytkowników. Oznaczanie Treści nazwiskiem (pseudonimem) Użytkownika Głównego lub autora Treści zależy od uznania Sharebee, na co Użytkownik Główny wyraża nieodpłatnie zgodę.
 • 9

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy mogą być zgłaszane listownie na adres: Sharebee sp. z o.o., ul. Literacka 13 lok. 2, 01-864 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Sharebee po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Co do zasady administratorem danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy jest Klient, czyli organizacja która zawarła z Sharebee umowę o świadczenie usług. W takim przypadku Sharebee jest procesorem danych osobowych Użytkownika. Sharebee jest administratorem danych Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy wyłączenie w zakresie w jakim wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 2. Klient zawiera z Sharebee, jako podmiotem przetwarzającym, odpowiednią umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania obejmującą dane osobowe Użytkowników.
 3. Sharebee chroni powierzone mu dane osobowe na zasadach opisanych w „Polityce Prywatności”.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Sharebee nie ponosi odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników lub Klientów w ramach korzystania z poszczególnych SM przez administratorów tych SM.
 5. Sharebee zastrzega sobie prawo do wykluczenia z użytkowania Platformy Użytkowników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem lub odrębnymi regulaminami regulującymi funkcjonalności Platformy, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Wszelkie nieprawidłowości techniczne dotyczące działania Platformy należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Platformy należy skontaktować się z Sharebee na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
 8. Znaki towarowe figurujące w ramach Platformy należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 11. Sharebee zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.
 12. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności Platformy, dostępnych opcji dla Użytkowników, Użytkowników Głównych lub zmiany adresu Platformy. Sharebee, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian.
 13. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, oraz Użytkownicy Główni są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 14. Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Rezygnacja Klienta z Usług świadczonych przez Sharebee w ramach Platformy następuje na zasadach i warunkach opisanych w odrębnej umowie zawartej między Sharebee a Klientem.
 15. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sharebee z obowiązkiem usunięcia danych Użytkownika z bazy danych.
 16. Niezłożenie przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu logowanie się Użytkownika do Platformy odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu ze zmianami.
 17. Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte przez Użytkownika w związku z użytkowaniem Platformy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.
O Autorze
Sharebee
Author: SharebeeEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inne artykuły tego autora

Zobacz także