Regulamin Platformy Sharebee

Dział I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług świadczonych przez spółkę Sharebee sp. z o.o. drogą elektroniczną.
 2. „Spółka” – oznacza Sharebee sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Literackiej 13/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000733366, NIP 1182174490.
 3. Użytkownik główny” – oznacza osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zatrudnia użytkowników na podstawie umowy o prace albo innej umowy cywilnoprawnej.
 4. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnianych przez Spółkę na mocy niniejszego Regulaminu.
 5. „Usługi” – oznacza usługi świadczone przez Spółkę polegające na prowadzeniu konta Użytkownika, w ramach którego udostępniany jest system umożliwiający korzystanie z platformy Sharebee
 6. „Platforma” – oznacza platformę elektroniczną, na której zakładane jest konto.
 7. „Konto” – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały
  w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Sharebee na rzecz Użytkownika.
 8. „Rejestracja” – proces polegający na założeniu Konta na Platformie;
 9. Login” –indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika na Platformie;
 10. Hasło” –ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika;

Dział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Platformy jest Sharebee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Spółka udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu przez osoby korzystającej z usług świadczonych na Platformie.
 3. Przedmiotem działalności Platformy jest świadczenie następujących usług:
 1. a) udostepnienie Użytkownikom narzędzi umożliwiających logowanie się do portali społecznościowych tj. do serwisów Facebook, LinkedIn, Twitter a następnie udostępnianie poprzez portale społecznościowe artykułów i linków do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technicznych i technologicznych i innych informacji z branży w której są zatrudnieni, dla określonej liczby odbiorców, posiadających konta na portalach społecznościowych;

 

 1. b) prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. c) udostepnienie Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika, możliwości dodawania komentarzy zarówno w formie pisemnej jak i graficznej, będących indywidualnymi opiniami na temat udostępnianych artykułów,
 3. d) udostepnienie Użytkownikom wyszukiwarki podglądu,
 4. e) udostepnienie Użytkownikom Głównym narzędzi umożliwiających organizowanie konkursów i tworzenie list rankingowych dotyczących udostępnianych przez Użytkowników artykułów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach i zasadach tworzenia list rankingowych,
 5. f) reklamowych poprzez umieszczenie na Platformie banerów reklamowych i linków przekierowujących do zewnętrznych serwisów i stron internetowych.
 1. Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera ze Spółką umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie.

Dział III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma jest udostępniana przez Sharebee w polskiej wersji językowej, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, są następujące:
 1. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz połączenia z siecią Internet,
 2. posiadanie skrzynki pocztowej e-mail; oraz
 3. posiadanie sieciowej lub mobilnej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (Internet Explorer 9, Chrome 30, Safari 7.0, Firefox 20, IOS 7, Android 4.2 oraz ich nowszych wersji).

 

Dział IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu, a także po dokonaniu Rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika.
 1. Rejestracja na Platformie jak i prowadzenie Konta Użytkownika są bezpłatne.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika nazwy użytkownika i hasła do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy dane Użytkownika wskazane w Formularzu Rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź uniemożliwiać:
 1. korzystanie z Usług przez innych Użytkowników;
 2. funkcjonowanie Platformy.
 1. Jeden Użytkownik może utworzyć na Platformie tylko jedno Konto.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Konta jest bezpłatne.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług na prowadzenie Konta ze Spółką poprzez wysłanie stosownego oświadczenia.
 4. Oświadczenie o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką, jaką jest prowadzenie Konta Użytkownika, powinno zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ważne jest aby wiadomość zawierająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy została wysłana z adresu e-mail, który to adres Użytkownik podał podczas Rejestracji na Platformie. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Spółkę wiadomości email zawierającej oświadczenie Użytkownika, o którym mowa z zdaniu poprzednim.

Dział V. REJESTRACJA I UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych przez Spółkę niezbędna jest Rejestracja, celem utworzenia Konta Użytkownika.
 2. Aby móc utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik Główny przekazuje Spółce adresy email osób, które mają otrzymać zaproszenie umożliwiające założenie Konta Użytkownika. Po wysłaniu na przekazane Spółce adresy email zaproszeń, osoba które je otrzymała klika w link aktywizacyjny, który przekierowują ją do Formularza Rejestracyjnego na Platformie. 
 3. Aby założyć Konto, osoba która zamierza korzystać z Usług powinna dokonać Rejestracji. W tym celu, po naciśnięciu na link aktywizacyjny i przekierowaniu przez system na stronę Platformy należy wypełnić Formularz Rejestracyjny o dane osobowe wskazane w Formularzu oraz wpisać kod z obrazka podany pod Formularzem. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się co najmniej z 8 znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znane jedynie Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych, prawdziwych danych.
 4. Kolejnym krokiem Rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 5. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie Rejestracji drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 6. Poprawnie przeprowadzona i zakończona Rejestracja skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.
 7. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje po zalogowaniu się na Platformie, tzn. po podaniu nazwy Użytkownika, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła do Konta Użytkownika.
 1. Spółka ma prawo bez uprzedzenia dezaktywować albo usunąć Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik korzysta z niego w sposób niezgodny z prawem lub z Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną na zasadach opisanych w Dziale IV pkt 9-10 niniejszego Regulaminu.

Dział VI. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Po utworzeniu Konta Użytkownika na Platformie, Użytkownik poprzez profil Użytkownika aktywuje swoje konto na portalach społecznościowych.
 2. Aktywowanie konta Użytkownika na portalach społecznościowych wymaga dokonania następujących czynności:
  1. Wybrania stosownej platformy społecznościowej
  2. Kliknięcia w logo wybranej platformy
  3. Przejścia na stronę autoryzacyjną wybranej platformy
  4. Autoryzacji swojego konta z wybranej platformy społecznościowej i udzielenie nań uprawnień dla Sharebee.
 3. Aktywowanie konta na portalach społecznościowych umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 4. Użytkownik może publikować, udostępniać na swoim koncie na portalach społecznościowych artykuły oraz linki do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technicznych i technologicznych i innych informacji z branży w której Użytkownik jest zatrudniony osobom trzecim, które znajdują się w kręgu osób znajomych Użytkownika.

Dział VII REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi nie są świadczone przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona:
 • w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • za pomocą Formularza Reklamacji.
 1. Reklamacja powinna zawierać: opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (nazwa, adres email).
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Użytkownika w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Spółkę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisów społecznościowych powinny być zgłaszane bezpośrednio do operatorów i właścicieli tych serwisów. Spółka nie zajmuje się rozpatrywaniem ani przekazywanie do rozpatrywania takich reklamacji.

Dział VIII PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dział IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Platformy.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za ich straty oraz utracone korzyści (za utratę przez nie dochodów lub przychodów, a także utratę przez nie faktycznych lub przewidywanych zysków); utrudnienie lub utratę przez nie możliwości prowadzenia działalności, związane z funkcjonowaniem Platformy.
 3. Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie funkcjonowania Platformy lub systemów przekazujących go Użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty i wydatki (łącznie z pokryciem kosztów obsługi prawnej) związane z usunięciem spowodowanych zakłóceń.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez Spółkę lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe. Oznacza to, że informacje:
 • nie mogą zawierać pogróżek, treści obraźliwych, obelżywych, szerzących nienawiść,
 • nie mogą mieć charakteru rasistowskiego, homofobicznego, pornograficznego, naruszającego prawo, zawierającego elementy przemocy, wprowadzającego w błąd,
 • nie mogą być odrażające, nieprzyzwoite, obsceniczne, mające charakter groźny, bluźnierczy lub zniesławiający bądź oczerniający jakąkolwiek osobę lub podmiot, a także
 • gdy są niezgodne z orzeczeniem sądu, naruszają zaufanie lub prawa innej osoby albo podmiotu, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, dobra osobiste, prawa do wizerunku, do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
 1. Spółka ma prawo usunięcia wszelkich informacji dostarczanych i publikowanych przez Użytkownika, które naruszają obowiązujące przepisy prawa i niniejszy Regulamin.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Konta lub dezaktywować Konto na zasadach wskazanych w Regulaminie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Spółka zawiadomi Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), o zamiarze uniemożliwienia dostępu lub dezaktywacji Konta.
 2. Na Platformie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
 3. Spółka nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Platformy.

Dział X OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Platformy oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie prawa niematerialne, materiały objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, identyfikatory mediów społecznościowych, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane), informacje i zawartość strony internetowej, projekt strony internetowej, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki, jak również rozwiązania techniczne są własnością Spółki lub podmiotu trzeciego, który zawarł stosowną umowę ze Spółką i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 3. Materiały oraz informacje umieszczone na Platformie nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części ani w całości bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 4. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronie internetowej, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się na Platformie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 5. Przeprowadzenie modyfikacji, tworzenie elementów pochodnych lub tłumaczenie materiałów zamieszczonych na Platformie, jak i samej Platformy, nie jest możliwe bez uprzedniego uzyskania zgody Spółki.
 6. Platforma może zawierać fotografie lub inne materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Dział XI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 roku.
 1. Dane rejestracyjne Użytkownika nie mogą zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 2. Spółka jest uprawniona do zawierania umów z podmiotami trzecimi w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którykolwiek z warunków niniejszej Umowy okazał się nieprawidłowy, nie ma to wpływu ani na pozostałe warunki, ani na całą treść Regulaminu. Nieprawidłowy warunek zostanie zastąpiony prawidłowym, o ile to możliwe, zgodnie z intencjami pierwotnego zapisu.
 4. Spółka może dokonywać zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na Platformie na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie. Przy czym informacja taka zostanie jednocześnie (z zachowaniem powyższego terminu) przesłana na adres mailowy Użytkownika podany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie i przesłać je na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr
O Autorze


Drukuj   E-mail

Zobacz także