Polityka Prywatności Sharebee

Sharebee sp. z o.o., właściciel platformy Sharebee, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych

w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

Polityka Prywatności obowiązuje od 30 czerwca 2018 r.

 

I. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

 

Aplikacja Sharebee

to aplikacja internetowa będącą własnością Sharebee sp. z o.o., dostępna pod dedykowanym adresem internetowym ustalonym z Klientem, umożliwiająca Klientowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie programami Social Selling i Employee Advocacy w swojej organizacji oraz zarządzać bazą Kont.

Sharebee, my, nasz, nasze

to Sharebee sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Literackiej 13/2, 01-864 Warszawa, NIP 118-217-44-90, KRS 0000733366. Kontaktowy adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient

to  osoba  prawna,  jednostka   organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,   która   zawarła  z Sharebee Umowę o świadczenie Usług.

Konto

to kanał dostępu do Aplikacji Sharebee za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła dla osoby fizycznej, zatrudnionej przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Klient może określić m.in. następujące poziomy uprawnień: administrator, użytkownik.

RODO

to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy

to serwisy internetowe należące do lub zarządzane przez Sharebee, w ramach których Sharebee świadczy swoje usługi. Serwis udostępniony jest pod adresem https://www.sharebee.pl i/lub pod dedykowanymi adresami ustalonymi bezpośrednio z Klientem.

Umowa o świadczenie Usług

to umowa o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji Sharebee oraz usług

dodatkowych, integralnie związanych z korzystaniem z Aplikacji Sharebee.

Umowa o dostęp testowy

to umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego dostępu do Aplikacji Sharebee w celu umożliwienia zapoznania się ze sposobem działania oraz funkcjami Aplikacji Sharebee.

Umowy

to łącznie Umowa o świadczenie Usług oraz Umowa o dostęp testowy.

Użytkownik

to osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisów.

 

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów jest Sharebee.

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji Sharebee jest Klient, czyli organizacja która zawarła z Sharebee Umowę o świadczenie Usług. W takim przypadku Sharebee jest procesorem Twoich danych osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako: (i) Klienta lub jego przedstawiciela, (ii) potencjalnego Klienta lub jego przedstawiciela lub (iii) Użytkownika, w różnych celach, w różnym  zakresie i na różnej  podstawie prawnej  określonej w RODO. Aby przekazać Ci jak najbardziej przejrzystą informację, pogrupowaliśmy te dane odnosząc się do celów przetwarzania.

 

1. UMOWY Z SHAREBEE

Zamówienie kontaktu w sprawie dostępu testowego do Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia dodatkowych informacji na temat Aplikacji Sharebee oraz złożenia propozycji przetestowania Aplikacji Sharebee.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza kontaktowego online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszej Aplikacji

Sharebee w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business) oraz na umożliwieniu jej przetestowania.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo zanonimizujemy Twoje dane osobowe.

 

Zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umów / wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych / windykacja należności oraz roszczenia

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (i) zawarcia, wykonania i rozliczenia Umów, (ii) wykonywania naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją Umów, w tym wystawienia i doręczenia Ci faktur lub e-faktur, (iii) windykacji należności wynikających z Umów oraz (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania Umów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza Umowy o dostęp testowy oraz Umowy o świadczenie Usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy.

Podstawa  prawna.  (1) Nasz  prawnie  uzasadniony  interes  (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO),  polegający  na  nawiązywaniu   i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami,  którzy działają przez swoich przedstawicieli i  pełnomocników, w tym na prawidłowym ustaleniu wysokości przypadających od Klientów opłat za korzystanie z naszych usług, na prowadzeniu windykacji  należności  wynikających  z  Umów  oraz  na  dochodzeniu  lub  obronie  przed  roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem Umów;

(2)  wypełnienie ciążących na Sharebee  obowiązków  prawnych  (art.  6 ust. 1  lit. c  RODO), zawartych  w przepisach prawa podatkowego (m.in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa) oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa. W celach związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez Sharebee, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

 

2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI SHAREBEE

Zapewnienie bezpieczeństwa / korzystanie z funkcji Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia uwierzytelniania w Aplikacji Sharebee oraz umożliwienia Ci korzystania z różnych funkcji Aplikacji Sharebee na określonych poziomach uprawnień, w tym w celu utworzenia profilu użytkownika w Aplikacji Sharebee.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: (i) login (Twój służbowy adres e-mail wskazany przez Klienta podczas konfiguracji dedykowanej Aplikacji Sharebee) i hasło ustanowione przez Ciebie przy logowaniu do Aplikacji Sharebee, (ii)  dane  zawarte   w  profilu  użytkownika   utworzonym  w   Aplikacji  Sharebee,  jak   również   (iii)   dane   związane z korzystaniem przez Ciebie z określonych funkcji Aplikacji Sharebee (w tym Imie, Nazwisko, Służbowy adres e-mail oraz Adresy zautoryzowanych kont w Portalach Społecznościowych).

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do Aplikacji Sharebee, jak również na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych funkcji Aplikacji Sharebee.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji Sharebee przez Klienta oraz 30 dni po zakończeniu umowy. Po tym czasie dane zostają usunięte lub zanonimizowane. Na żądanie użytkownika dane osobowe mogą zostać zanonimizowane.

 

Monitorowanie aktywności w Aplikacji Sharebee

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju Aplikacji Sharebee, zapewnienia wsparcia technicznego dla Aplikacji Sharebee i prowadzenia statystyk związanych z korzystaniem z Aplikacji Sharebee oraz w celach marketingowych.

Zakres danych. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji Sharebee, np. informacje jak często i z jakich funkcji Aplikacji Sharebee korzystasz.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju Aplikacji Sharebee, w tym ulepszaniu jej określonych funkcji, a także kierowaniu do Ciebie komunikatów marketingowych, które będą dopasowane do Twoich potrzeb (np. informacji jak korzystać z określonych funkcji Aplikacji Sharebee).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji Sharebee przez Klienta (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty ostatniego logowania do Aplikacji Sharebee. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

3. KORZYSTANIE Z INNYCH SERWISÓW

Prezentacja sposobu działania Aplikacji Sharebee (DEMO)

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci zapoznania się z podstawowymi funkcjami Aplikacji Sharebee (wersja DEMO).

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi prezentacji sposobu działania Aplikacji Sharebee.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji Aplikacji Sharebee w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business).

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe.

 

Dostęp do szkoleń, raportów i e-booków

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia Ci opracowanych przez nas materiałów szkoleniowych, takich jak artykuły, poradniki, webinaria, raporty oraz w celu zgłoszenia Twojego udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając jeden z naszych formularzy online. Nasze formularze wskazują, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu zaufania do naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli zgłosisz chęć udziału w określonych szkoleniach, webinariach lub chęć otrzymywania e-booków.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Marketing naszych produktów i usług

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci naszych produktów i usług, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom zawodowym.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę  i adres pracodawcy oraz stanowisko w firmie, które to dane podałeś, m.in. wypełniając jeden z formularzy używanych przez nas w związku z prezentacją sposobu działania Aplikacji Sharebee, zapewnianiem dostępu do szkoleń, raportów  i e-booków. Ponadto przetwarzamy dane zbierane ze źródeł publicznie dostępnych oraz dane zbierane automatycznie za pośrednictwem  plików  cookies  dotyczące  Twojej  aktywności  w  Serwisach,  np. częstotliwości odwiedzin Serwisów, listy odwiedzanych podstron Serwisów, informacje o pobranych materiałach edukacyjnych.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business). Ponadto będziemy się z Tobą kontaktowali mailowo lub telefonicznie w celu marketingu naszych produktów i usług, jeżeli wyraziłeś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania takich informacji od Sharebee lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od Sharebee (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych Sharebee organizowanych online lub offline.

Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi Sharebee, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji, webinar), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową Sharebee lub skorzystanie z usług Sharebee. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte/zanonimizowane.

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opracowywania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, ułatwienia korzystania z Serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony   i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania,   Twojego   adresu   IP,   lokalizacji,   ID   urządzenia   oraz   dane   dotyczące   przeglądarki   oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania     z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata.

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania korzystania z naszych Serwisów. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące korzystania z Aplikacji Sharebee lub innych Serwisów, będącego przyczyną skargi, wniosku lub pytania. Przetwarzamy ponadto Twoje dane osobowe zawarte w treści skargi, wniosku lub pytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania naszych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

 

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku albo udzielenia odpowiedzi na pytanie, nie dłużej niż 3 lata od Twojego zgłoszenia.

II. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług CRM (Pipedrive), usług analitycznych (np. Google Analytics, Google Tag Manager, HotJar), platformom mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook), systemów do marketingu online (np. Google Adwords, Facebook Pixel), usług czatu (Facebook Messenger), usług  hosting (The Camels), usług wsparcia procesów zarządzania i księgowości (InFakt) czu usług wysyłki transakcyjnych wiadomości e-mail (Postmark). Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Masz prawo żądać od nas kopii standardowych klauzul  umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności.

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

III. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie II Polityki Prywatności.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisów i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz historię aktywności w Aplikacji Sharebee, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że czasowo powstrzymamy się od przetwarzania Twoich danych osobowych objętych żądaniem i uniemożliwimy innym użytkownikom dostęp do tych danych. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz takie żądanie, wówczas do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisów, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas
 • potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia
 • ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,  o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz   o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania   w  ciągu  miesiąca,  spełnimy   je  w  ciągu   kolejnych  dwóch  miesięcy,  informując  Cię   uprzednio    o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy do 48 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, reklamacji, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania dotyczące realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Wszystkie skargi, reklamacje, zapytania, wnioski i żądania możesz zgłaszać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

IV. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Aplikacji Sharebee przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

 

O Autorze
Sharebee
Author: SharebeeEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inne artykuły tego autora


Drukuj   E-mail

Zobacz także